Workshop Samaai by Laetana Sunday 17 November 2019